Iluminacio_feina

La il·luminació al lloc de treball

Per a tota empresa la prevenció de riscos laborals està integrada en el seu procés productiu, i la il·luminació és un element clau. La major part de la informació que rebem és a través de la vista, i encara que sigui capaç d’adaptar-se a unes condicions d’il·luminació deficients, tenir una bona il·luminació ens ajudarà a evitar riscos als quals el treballador es troba exposat per una mala il·luminació i així aconseguir un rendiment major.

Si volem apostar per una correcta il·luminació en el lloc de treball, que repercuteixi en una bona salut laboral en la nostra empresa, hi ha una sèrie de factors que hem de tenir en compte:

Riscos 

Molèsties visuals i oculars

– Augment de la fatiga visual

Reducció del rendiment

Errors i accidents

Disminució de la quantitat i qualitat del treball

Per minimitzar aquests riscos haurem de considerar el rendiment visual dels nostres treballadors, és a dir, la capacitat per detectar, identificar i reaccionar als estímuls visuals existents en el seu camp de visió. Per a això haurem de tenir en compte les característiques de la tasca que van a realitzar i la seva pròpia percepció visual.

Percepció de luminància

Quan parlem de luminància ens referim a la intensitat de llum emesa per cada superfície. Els nostres ulls tenen la capacitat d’adaptar-se a diferents nivells de luminància, però per a això necessiten un període d’adaptació, ja que quan la luminància creix només necessitem un breu període de temps per adaptar-nos, però quan la luminància decau necessitarem uns quants minuts per poder reconèixer les superfícies presents, o inclús tenir sensació de cegament. Per això recomanem introduir períodes d’adaptació cada vegada que canviem d’ambient amb diferent luminància.

Un aspecte important que has de considerar és el tipus de treball a realitzar, ja que en un treball minuciós o de poc contrast trobarem la millora visual en augmentar la nostra luminància; en canvi, en tasques visuals molt contrastades i sense detalls fins a la millora visual estarà en nivells moderats de luminància.

Percepció de contrast

La major part de la informació visual rebuda es deu a les variacions de luminància que el nostre ull detecta, anomenat d’un altre forma, el contrast entre luminàncies.

La sensibilitat de l’ull a la detecció del contrast augmenta durant el període d’adaptació lumínic, depenent aquest tant del nivell de la il·luminació com de la reflectància de les superfícies de l’entorn.

Hem de tenir en compte que el contrast de la tasca pot veure’s afectat negativament quan:

– Existeix un enlluernament, degut a fonts lluminoses properes que envaeixen el nostre camp de visió.

– Existeix un reflex que a la vegada ens enlluerna.

Percepció del color

Un altre paràmetre important a l’hora de respondre a un estímul visual és el color. Per reconèixer-ho fàcilment és necessari tenir en compte el següent:

– El nivell de luminància ha de ser suficientment elevat com per percebre el color.

– La il·luminació ha de procedir d’una làmpada que emeti llum contínua.

– La tonalitat de la llum no ha d’allunyar-se molt de la tonalitat de la llum natural.

En definitiva, és important constatar que una il·luminació correcta, depenent de la tasca, estimularà la productivitat, ja que facilitarà el benestar físic i psicològic de les persones amb les quals treballem.