Obligacions-empresari-PRL

Obligacions de l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix les obligacions de l’empresari, quant a la protecció dels treballadors es refereix, així com a la millora constant de les accions preventives. L’empresari ha de complir la normativa i aplicar els principis generals inclosos en l’art. 14 de la LPRL.

Òbviament, una bona gestió empresarial implica optimitzar els recursos productius per promoure la qualitat en la producció i millorar les condicions i àrees en el treball. En aquest cas, una empresa en prevenció de riscos laborals ajudarà a l’empresa en aquest procediment habitual. L’objectiu és implantar programes de prevenció perquè l’empresari no assumeixi un excés de tasques que desviïn el seu objectiu de la producció.

Obligacions de l’empresari

1. Accions coordinades

– Organitzar la prevenció a l’empresa comptant amb els mitjans necessaris i formació precisa.

– L’empresari haurà de planificar l’acció preventiva i elaborar un pla per escrit.

– S’ha de dissenyar un treball que eviti riscos. El local, la maquinària, els materials i el sistema organitzatiu del treball no han de perjudicar la salut dels treballadors.

– Si existissin possibles riscos, s’haurien d’avaluar per poder controlar-los de forma eficaç.

– Qualsevol tipus d’acció preventiva que es desenvolupi ha de ser efectiva. Per aquest motiu, s’ha d’adaptar a les millores que es realitzen a l’empresa.

– És necessària la coordinació amb altres empresaris quan en un mateix centre de treball participen diferents empreses. Els empresaris han de col·laborar entre si per assegurar la major protecció de tots els treballadors. En aquest sentit, cal vigilar a contractistes i subcontractistes perquè compleixin amb les seves obligacions.

2. Responsabilitats legals

Quan s’incompleixen les obligacions empresarials en matèria de salut laboral, es generen diferents tipus de responsabilitats jurídiques i cadascuna compleix una funció diferent.

– La sanció penal s’aplica davant d’una conducta que es considera greu, ja que posa en perill la convivència pacífica. Si l’empresari menysprea les normes de seguretat, es pot produir una alarma social.

– La responsabilitat civil és molt diferent de l’anterior, donat que només busca la indemnització de les persones que es senten perjudicades per les conductes inadequades. Les que han patit les conseqüències del delicte, de la infracció administrativa o, simplement, de la imprudència d’altres.

– La responsabilitat en matèria de Seguretat Social consisteix en l’obligació per part de l’empresari de costejar al treballador el recàrrec de les prestacions de la Seguretat Social que li corresponen. Aquesta responsabilitat és una espècie de càstig a l’empresari i d’indemnització al perjudicat.

– La sanció de la responsabilitat administrativa és menys dura, encara que té característiques que s’assemblen a la sanció penal. Des de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, es denunciarà a aquella empresa que no compleix amb la normativa.

3. Sancions

Les infraccions lleus poden costar a l’empresari fins a 2.045 euros de multa i les greus poden arribar fins als 40.985 euros.

En conclusió, és important que els autònoms, empresaris i assalariats coneguem les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, per reduir la sinistralitat laboral i incidència en les malalties professionals.