Seguretat i salut en el treball: nova norma d'àmbit internacional

Seguretat i salut en el treball: nova norma internacional

La seguretat i la salut en el treball són elements indispensables en tota activitat econòmica. Per això, en aquest post t’informarem sobre les novetats que porta una nova normativa internacional al respecte.

Un primer esborrany de la futura norma, anomenada ISO 45001, ha sigut ja aprovat per l’organisme internacional encarregat. El procés ha de culminar amb la publicació de la primera Norma internacional de ISO (Organització Internacional de Normalització) en l’àmbit de la seguretat laboral. S’espera que sigui el 2018 o inclús uns mesos abans.

Aquest mes de juliol s’ha aprovat el segon esborrany del document, anomenat ISO/DIS 45001.2:2017. El següent pas arribarà el setembre, quan tingui lloc una nova trobada del grup de treball, que haurà d’analitzar els comentaris rebuts sobre l’esborrany.

En l’elaboració participen uns cent experts de 70 països. Espanya és un d’ells i ho fa mitjançant l’Associació Espanyola de Normalització, UNE. Aquest òrgan és el responsable del desenvolupament d’aquestes normes tècniques i representant espanyol en els organismes europeus i internacionals de normalització.

La ISO 45001 estarà basada en referències de prestigi reconegut, com OHSAS 18001. Així mateix, ha d’establir els requeriments per introduir un sistema de gestió de les garanties i el benestar en l’entorn laboral.

Alguns avenços

Entre altres mesures, aquesta nova ISO reforçarà el rol dels alts lideratges en la direcció del sistema de gestió. Posarà, d’altra banda, més atenció a la gestió dels riscos i l’aprofitament de les oportunitats.

A més, la idea és que presenti una estructura similar a la d’altres documents de gestió ja assentats al món i amb fort prestigi en els respectius àmbits, com la ISO 9001 (Qualitat) o la ISO 14001 (Medi Ambient), que són les més utilitzades segurament en l’escenari internacional.

Un altre pilar de la nova ISO serà l’enfortiment dels compromisos legals i el seu compliment, així com l’ampliació d’aquests a través de l’assumpció per part de cada organització. El desenvolupament d’indicadors és un altre camp central, doncs gràcies a ells es podrà mesurar la participació dels empleats en els diferents nivells i el grau de millora aconseguit. D’altra banda, s’afegirà un Annex amb indicacions pel seu ús.

La norma serà d’aplicació voluntària i destinada a ser aplicada en qualsevol organització més enllà de la seva naturalesa o grandària, amb la certificació d’un tercer independent. La publicació de la ISO 45001 no suposa la supressió en el curt termini de OHSAS 18001; les organitzacions que així ho desitgin poden migrar a la nova norma.

En resum, la comunitat internacional continua avançant en l’homogeneïtzació de les normatives. En aquest cas, en un àmbit tan rellevant com el de la seguretat i la salut en el treball.