prevencion-riesgo-electrico

Prevenció del risc elèctric: tipus de mesures a implementar

No hi ha dubte que un dels aspectes que més s’ha de valorar en qualsevol lloc de treball és la seguretat i la salut dels treballadors. Així, una empresa en la qual es gestioni de manera adequada la prevenció de riscos laborals es veurà beneficiada per una sèrie d’avantatges tals com:

– Reducció d’accidents i malalties professionals.

– S’eviten incompliments de la legislació i possibles sancions.

– Millora la satisfacció dels empleats, la productivitat de la companyia i la imatge de l’empresa.

I tot comença per conèixer de manera exhaustiva tots els riscos als quals els treballadors estan exposats. Entre ells, mai s’ha d’oblidar la prevenció de risc elèctric, ja que l’electricitat és utilitzada en totes les empreses i sempre comporta un determinat risc que no s’ha d’obviar.

El risc elèctric

El risc elèctric és aquell que es genera en qualsevol activitat relacionada amb instal·lacions elèctriques de qualsevol intensitat (alta, mitjana i baixa). També s’inclou el maneig de maquinària i equips elèctrics, així com la reparació dels sistemes elèctrics d’aquests, ja que pot produir xocs elèctrics, cremades, caigudes i cops, inclús arribar el punt de produir-se incendis i explosions.

Tal és la importància d’aquest tipus de risc que inclús existeix normativa específica en la matèria. Parlem del Reial Decret 614/2001, del 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

En aquesta disposició, les actuacions preventives que s’han d’implementar estan agrupades en 3 àmbits diferents i per descomptat complementaris.

Instal·lacions

En aquest àmbit s’assenyalen les característiques que han de tenir les instal·lacions i els equips, així com les formes d’ús i manteniment. Es consideren tant els riscos per contacte directe com indirecte. Algunes de les mesures que es contemplen són les següents:

– Aïllament de les parts actives.

– Establiment de barreres o envolupants entre les superfícies i l’empleat.

– Ús d’obstacles.

– Talls automàtics del subministrament en cas de fallades.

– Regulacions dels manteniments.

Tècniques i procediments de treball

En aquest cas es tracta de dissenyar les activitats a desenvolupar de la forma més segura possible des del punt de vista del risc elèctric. Aquí, s’han de tenir en compte almenys les següents 5 premisses:

1. Desconnectar els equips quan no siguin necessaris.

2. Evitar qualsevol possible realimentació.

3. Verificar l’absència de tensió.

4. Posar a terra i en curtcircuit les parts de les instal·lacions on es treballarà.

5. Ús de sistemes de senyalització i equips de protecció.

Formació i informació

Tots els treballadors han d’estar informats dels riscos als quals estan exposats. D’igual forma, han de rebre la formació necessària de PRL en electricitat per dur a terme la seva activitat de manera segura.

Tenint en compte tot l’anterior, resulta necessari comptar amb una empresa de prevenció de riscos laborals que s’encarregui de dissenyar totes les mesures a implementar. Amb aquestes observacions augmenta de manera considerable la seguretat dels empleats i l’efectivitat de totes les mesures.