Exposició a camps electromagnètics en el treball

Les noves tecnologies han suposat un important canvi en la forma de treballar de les empreses, que han sabut aprofitar per ser més competitives en molts casos. No obstant això, cal tenir en compte els perills que suposa treballar diàriament amb aquestes noves tecnologies. Un dels factors de risc en el treball és l’exposició als camps electromagnètics que, tot i que no és un fenomen nou, s’ha agreujat en els últims anys a causa del continu desenvolupament tecnològic de les empreses.

Però saps què són els camps electromagnètics? Aquestes ones, que posseeixen un camp elèctric i magnètic, són produïdes per fonts naturals o artificials. Els camps electromagnètics presenten dues parts ben diferenciades: el camp elèctric i el magnètic.

Mentre que el primer es genera gràcies a les diferències de voltatge, augmentant quan la potència és major, el camp magnètic és resultat del pas del corrent a través dels conductors. El camp elèctric roman fins i tot quan el dispositiu elèctric -una bombeta per exemple- està apagat, mentre que el magnètic només fa acte de presència quan s’encén.

Riscos dels camps electromagnètics

A causa que el teu organisme necessita petites reaccions elèctriques per funcionar amb normalitat, pot ser alterat pels camps electromagnètics. Saps que els camps electromagnètics de baixa freqüència travessen el teu cos? De fet, els molt intensos poden provocar alteracions en els teus processos químics i elèctrics.

Tot i que els estudis científics estableixen que és improbable que els camps electromagnètics que t’envolten puguin afectar significativament a curt termini, no hi ha conclusions definitives sobre l’exposició a llarg termini a baixos nivells. El que sí que has ​​de tenir clar és que els nivells alts d’electromagnetisme poden ser perjudicials, cosa que s’ha tingut present a l’hora d’elaborar les normes sobre la prevenció de riscos laborals.

Quina legislació és aplicable?

El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio regula la protecció dels treballadors exposats a camps electromagnètics. Aquesta norma, que tota empresa de prevenció de riscos laborals ha de conèixer, obliga les empreses a calibrar la presència d’aquests camps i a prendre les mesures necessàries per minimitzar els seus possibles efectes nocius. No obstant això, el legislador aclareix l’abast de la norma, excloent els efectes a llarg termini:

“El present real decreto es refereix al risc per a la salut i la seguretat dels treballadors a causa dels efectes biofísics directes coneguts i als efectes indirectes causats pels camps electromagnètics. No aborda els possibles efectes a llarg termini ni els riscos derivats del contacte amb conductors en tensió.” Art. 3. 2 del R. D. 299/2016, de 22 de juliol.

L’incompliment per part de l’empresari d’aquesta obligació comporta sancions econòmiques que van dels 40.000 €, per a les infraccions greus, als 819.000 € per a les molt greus. Aquestes sancions estan recollides a la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (R. D. L. 5/2000, de 4 d’agost).

Com veus, la legislació vetlla per la nostra integritat i haurà de ser aplicada pel departament de prevenció de riscos de la companyia o per una empresa de prevenció de riscos laborals externa. Les avaluacions han de respectar la periodicitat que dicta la norma, mesurant els nivells de radiació electromagnètica i proposant diverses mesures, en cas de superar els llindars establerts a la llei.