Nueva normativa europea EPIs

Nou Reglament europeu sobre els EPI: tot el que has de saber

Si t’encarregues de la prevenció de riscos laborals en la teva empresa, has de saber que el proper dia 21 d’abril entra en vigor el nou reglament europeu sobre els EPI (equips de protecció individual) que deroga la Directiva 89/686/CEE després de 25 anys en vigor.

L’objectiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/425 és harmonitzar la normativa de seguretat i salut en tots els estats membres de la Unió Europea, així com millorar algunes de les febleses detectades i incoherències sobre la inclusió de determinats productes com a EPI.

Novetats del Reglament

Entre els principals canvis introduïts pel reglament, destaca la nova classificació de les categories de risc. Molts productes fins ara classificats com a categoria II passen ara a categoria III, per la qual cosa hauran de ser sotmesos a processos de control més estrictes.

– Els EPI de categoria I protegiran enfront de riscos baixos de lesions superficials, tals com a exposició a productes tòxics de neteja, contacte amb superfícies calentes a menys de 50 graus o lesions lleus degudes a condicions atmosfèriques.

– Els EPI de categoria II protegiran enfront dels riscos no inclosos en cap de les altres dues categories.

– Els EPI de categoria III protegeixen contra riscos que poden ocasionar danys molt greus i irreversibles, tals com l’exposició a substàncies tòxiques per a la salut, falta d’oxigen, agents nocius, radiacions, ofegament, talls profunds provocats per eines o ferides greus d’arma.

Malgrat que existeixen canvis en la categorització d’alguns productes com EPI, cal tenir en compte que el nivell de seguretat dels elements de protecció serà pràcticament el mateix. Els equips comercialitzats abans de l’aplicació de la normativa continuaran sent segurs, podent ser utilitzats pels usuaris fins al 21 d’abril de 2023.

El Reglament afecta de manera més directa a les empreses distribuïdores, doncs són les que han d’adaptar-se amb major rapidesa a la nova legislació, ja que a partir del 21 d’abril de 2019 solament podran distribuir-se productes fabricats conforme a la nova normativa.

Cal tenir en compte que el Reglament 2016/425 delimita en gran manera els equips que es consideren EPI, ja que aquells productes que no tenen una funció de protecció enfront d’un risc concret, queden fora. No s’estableix diferència quant a l’ús de l’equip de protecció, si és professional o privat, per la qual cosa elements com els guants per a forn que utilitzem a casa per prevenir el risc de cremades per contacte amb una font de calor, també hauran de fabricar-se conforme a aquest reglament.

Realment, l’usuari final de l’EPI solament observarà canvis evidents en el marcat del producte i en la documentació que es lliura amb el mateix. Malgrat que la major part de l’esforç d’adaptació al nou reglament recau sobre els fabricants i proveïdors, totes les parts involucrades en l’ús d’equips de protecció individual han de tenir informació clara i precisa per poder proporcionar als treballadors els equips necessaris a cada moment en funció dels riscos i, sobretot, que aquests equips estiguin adaptats a la normativa vigent per assegurar la protecció i la seguretat.