La prevenció de riscos laborals per a autònoms

La prevenció de riscos laborals és una obligació per part de tots els empresaris i un dret de tots els treballadors. Per tant, qualsevol empresa o autònom que tingui, almenys, un o diversos treballadors al seu càrrec tindrà el deure de complir amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Però, com han d’aplicar aquesta llei els autònoms?

Què és, quan i com aplicar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a autònoms?

El dret a aconseguir les cobertures que corresponen per accident laboral i malaltia professional solament és accessible per als autònoms que cotitzen per la base d’incapacitat temporal.

No es pot comparar la normativa que regula el mercat laboral entre els treballadors per compte aliena i els autònoms, ja que existeixen moltíssimes diferències. Aquesta està pensada per a la relació entre empresari i treballador per compte aliena, cosa deixa a l’autònom en una ambigüitat jurídica.

Si ets autònom i tens empleats, adquireixes les obligacions d’un empresari i els teus treballadors tindran els drets propis dels treballadors per compte aliena. Malgrat això, com a autònom, estàs obligat a gestionar la prevenció de riscos laborals.

La funció d’aquesta llei és reduir la sinistralitat laboral i la incidència de malalties professionals. En funció del tipus d’autònom que siguis es farà d’una forma o una altra.

Autònoms sense treballadors al seu càrrec

En aquesta situació, no és obligatori disposar d’una organització encarregada de la PRL que s’encarregui d’una avaluació dels possibles riscos, ni comptar amb un pla específic per a això.

La Llei solament serà aplicable si no es comparteix centre de treball amb una altra empresa o si no es realitzen treballs subcontractats per una altra empresa.

Autònoms que no tinguin treballadors al seu càrrec i que els afecti la normativa que coordina les activitats empresarials

En aquest cas, s’haurà d’aportar informació sobre els riscos que suposen les activitats desenvolupades, així com els equips de treball, per als treballadors d’altres empreses amb les quals es col·labora.

El normal és contractar a una empresa especialitzada en aquests programes de prevenció els riscos laborals.

Autònoms amb treballadors al seu càrrec

En aquest cas, sí que és necessari implantar la PRL. En els negocis amb fins a 10 empleats és l’empresari qui es pot ocupar d’organitzar la prevenció, sempre que l’activitat es desenvolupi al centre en el qual es treballa i es tingui la capacitat necessària per a això.

L’autònom adquireix les obligacions d’un empresari que són les següents:

– Integrar la prevenció de riscos en la gestió empresarial.

– Garantir la participació i consulta dels empleats.

– Elaborar el pla de prevenció.

– Formar als treballadors.

– Avaluar els riscos i planificar les mesures de prevenció oportunes.

– Crear procediments d’actuació en casos de risc greu i/o emergència.

– Informar als treballadors dels riscos i les mesures necessàries per eliminar-los o reduir-los.

L’habitual per implantar la prevenció de riscos laborals per a autònoms és contractar a una empresa especialitzada en aquesta matèria. T’evitaràs sobrecàrregues de treball i desviar-te dels objectius principals de la teva empresa.