La importància del reconeixement mèdic laboral a l’empresa

El reconeixement mèdic laboral consisteix bàsicament en una anàlisi, una avaluació de l’estat de salut del treballador. L’anàlisi ha de ser el més complet possible, perquè es puguin valorar la capacitat o incapacitat mental i les condicions físiques del treballador. A través del reconeixement mèdic és possible adaptar al treballador a les condicions del treball a realitzar i prevenir qualsevol situació que comprometi la salut d’aquest durant la realització de la seva labor. Pren nota.

Els principis del reconeixement mèdic laboral es basen en la Declaració Universal dels Drets Humans, que afirma que cap factor d’ordre econòmic ha d’obligar a un funcionari a exercir un treball arriscat, que comprometi a la seva salut o la de qui ho executi.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, (31/1995), en l’article 22, complementa la Declaració Universal dels Drets Humans sobre el reconeixement mèdic laboral i afegeix que l’empresari ha de garantir la salut del treballador, a través d’una vigilància periòdica i en funció dels riscos per exercir la seva labor.

L’empresa, en aquest cas, està obligada a contractar i oferir la vigilància de l’estat de salut del treballador. Algunes institucions prefereixen contractar una empresa de prevenció de riscos laborals, per a garantir la seguretat dels seus funcionaris.

Principis que fonamenta l’article 22 sobre la prevenció de riscos laborals

1. L’empresa ha d’escollir el reconeixement mèdic laboral que més s’adeqüi al treballador i menys molèsties li causi.

2. La institució contractant ha d’escollir un reconeixement mèdic corresponent al risc sofert pel treballador per realitzar certs treballs.

3. L’empresa ha de respectar el dret a la intimitat del treballador sobre el sigil de la informació relativa a l’estat de salut.

4. És deure de l’empresa facilitar els mitjans per realitzar la vigilància de la salut del treballador.

5. En cas que a partir dels resultats es comprovi que la salut del treballador està afectada, li serà comunicat aquest extrem immediatament.

6. Els resultats de l’informe del reconeixement mèdic no han de ser usats per discriminar al treballador ni per perjudicar-lo.

Quan s’ha de realitzar l’examen de reconeixement mèdic laboral?

– Sempre, al començament de l’activitat laboral a l’empresa i no prèviament a l’ingrés en la institució. Segueix llegint.

– Periòdicament, segons la valoració dels possibles riscos existents que implica la realització de la seva funció dintre de l’empresa.

– Després de l’assignació de noves tasques o funcions dintre de l’empresa.

– Després d’un període d’absències freqüents per motius de salut.

– Treballadores, en els casos d’embaràs, període de lactància o determinades patologies mèdiques.

Perquè es realitzi el reconeixement mèdic, el treballador ha de donar la seva autorització, pel que té el dret a negar-se a fer-ho; però, en aquest cas, estaria renunciant al dret de vigilància de la salut per exercir determinades activitats laborals.

El reconeixement mèdic és molt important per l’empresa, que pot comptar amb professionals aptes i saludables; i pel treballador, que pot assegurar-se del seu estat de salut.

MB Prevent disposa de serveis mèdics especialitzats que controlen periòdicament l’estat de salut dels treballadors en funció dels riscos inherents a la seva activitat laboral. Contacta amb nosaltres i t’informarem.