Obligacions de les empreses en seguretat alimentària

Sabies que “l’incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions establertes en la normativa específica en matèria d’higiene o seguretat alimentària” està tipificat com a infracció?

A continuació t’expliquem detalladament els punts importants:

Obligacions en seguretat alimentària per a les empreses

Sigui quin sigui l’objecte social es resumeixen en tres grans apartats les exigències que tota empresa ha de complir obligatòriament respecte a la seguretat alimentària:

1. Elaboració d’un pla d’al·lèrgens que hagi estat adaptat i actualitzat a l’activitat i productes de la companyia. És d’obligat compliment designar una persona responsable formada en seguretat d’aliments, disposar del coneixement adequat sobre al·lèrgens i redactar un document –per exemple una fitxa- on es declarin els ingredients o productes que es manipulen o utilitzen en l’establiment.

2. Complir la Normativa APPCC. Sigles de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control que identifica, avalua i controla els perills més rellevants per a la seguretat dels aliments. L’APPCC s’aplica en totes les baules de la cadena alimentària excepte la producció primària, i les empreses estan obligades a l’elaboració del seu propi Pla APPCC i el disseny d’un sistema d’acord amb la normativa.

3. Carnet de manipulador d’aliments, requisit indispensable per a tots els treballadors dedicats a tal fi. La Llei estableix la figura de manipulador d’aliments com “tota aquella persona que per la seva activitat laboral té contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei”, i obliga a l’obtenció d’un carnet per al desenvolupament del seu treball i la formació contínua en una entitat autoritzada per l’autoritat sanitària.

Normativa espanyola de seguretat alimentària

La llei defineix el reconeixement i la protecció efectiva i indica amb claredat que “d’aquest dret es deriva l’establiment de normes en matèria de seguretat alimentària, com a aspecte fonamental de la salut pública.

Aquesta és la normativa vigent:

Llei 17/2011, de seguretat alimentària i nutrició. Es fonamenta jurídicament en el principi de precaució, alertes i garanties de seguretat. El seu principal objectiu és anticipar-se per a detectar i eliminar riscos químics, físics o biològics i avaluar els seus possibles processos preventius.

Reial decret 126/2015 i Reglament 1169/2011, tipificats com a norma general respecte a la informació alimentària específica relacionada amb els diferents al·lèrgens.

Directiva Bolkestein 123/2006/CE en que el seu contingut l’empresa es fa responsable de la supervisió, instrucció o formació dels treballadors que manipulin aliments conforme sigui la seva activitat laboral.

– El Reglament núm. 852/2004/CE estableix l’ordre per als operadors d’empreses del sector alimentari per a complir amb el procediment d’autocontrol APPCC.

RD Llei 202/2000, ordena l’obligatorietat d’obtenir el carnet de manipulador d’aliments.

Per als directius d’empreses o persones amb càrrecs responsables en àrees de PRL, el rigor i veracitat de la informació sobre seguretat alimentària és de màxim interès. També per a nosaltres.