Estudi de factors psicosocials, una avaluació necessària per evitar riscos laborals

L’estrès i la fatiga provocats pel treball són factors de risc psicosocial que l’empresa ha de gestionar com qualsevol altre problema per a la salut i la seguretat dels seus empleats.

Quins són els riscos psicosocials?

L’Organització Internacional del Treball (OIT) en el capítol dedicat a aquest tema en la seva “Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo” defineix els factors psicosocials com els vinculats al lloc i entorn de treball, com per exemple:

  • Cultura de l’organització: comunicació, organització, lideratge …
  • Condicions de la feina: contracte, salari, horari …
  • Qualitat del treball: relacions amb els companys, autonomia, pressió temporal …

 

Els aspectes propis de l’individu, com la seva personalitat, també es consideren un factor ja que poden influir en l’aparició d’estrès.

 

Els factors psicosocials poden afectar positivament el benestar mental del treballador, per exemple a la seva motivació, satisfacció i productivitat. Quan li provoquen respostes psicològiques negatives passen a ser considerats factors de risc psicosocial. Els més reconeguts són:

  • Estrès: quan la situació en el treball supera a l’empleat es produeix un esgotament mental que també fa decaure el seu rendiment. L’estrès crònic pot portar al desgast professional (cremar-se o burn out).
  • Violència laboral: assetjament des d’un abús de poder com pot ser el laboral (assetjament psicològic) o el sexual, però també violència física.
  • Fatiga derivada de l’ordenació del temps de treball: es produeix tant per excés de treball com per falta de descans, especialment en llocs nocturns o amb variació de torns.

A més de causar danys en la salut dels empleats (trastorns físics, depressió), aquests riscos repercuteixen directament en els resultats de l’empresa en provocar baixa productivitat, absentisme o baixes voluntàries.

 

Pots llegir més sobre els efectes dels riscos psicosocials en el PDF “Factors i Riscos Psicosocials, formes, conseqüències, mesures i bones pràctiques”.

 

Com avaluar els riscos psicosocials?

L’objectiu de l’avaluació és valorar la probabilitat que els treballadors sofreixin un mal a la seva salut a partir de factors psicosocials. Els passos que recomana seguir l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) en “El proceso de evaluación de los factores psicosociales” són els següents:

1.     Identificació dels factors de risc

Recollida inicial d’informació per a descobrir els possibles focus de tensió, per exemple sobre la base de l’observació del treball o informes sobre l’empresa.

2.     Elecció de la metodologia, tècniques i instruments a aplicar

Dels mètodes globals d’avaluació que se centren en riscos psicosocials destaquen:

  • FPSICO 4.0 és l’última versió del programa del INSHT per a l’avaluació de factors psicosocials. Inclou un qüestionari amb 89 preguntes per a recollir les dades relacionades amb 9 factors com, per exemple, el temps de treball, l’autonomia, les demandes psicològiques i acompliment de rol.
  • CoPsoQ-istas21 és una metodologia danesa que s’ha adaptat bé a Espanya. Té diverses versions segons la grandària de l’empresa a avaluar. Inclou 20 factors agrupats, entre altres, en exigències psicològiques, suport social i qualitat del lideratge i compensacions pel treball.

 

Hi ha altres mètodes que, per exemple, analitzen un factor específic o en general les condicions de treball.

 

Les metodologies solen combinar tècniques quantitatives (enquestes) i qualitatives (entrevistes en profunditat) per a una millor comprensió de la situació.

3.     Planificació i realització del treball de camp

Tan important és decidir avaluar els riscos psicosocials com dur a terme una bona execució de la metodologia triada. Convé realitzar una correcta planificació de la recollida de dades, a més d’informar clarament els treballadors de l’objectiu de l’avaluació perquè comprenguin les seves implicacions.

4.     Anàlisi dels resultats i elaboració d’un informe

L’objectiu és determinar l’origen dels possibles riscos per això en aquesta fase també es recorre tant a un enfocament quantitatiu (probabilitats, conseqüències, gravetat) com a un qualitatiu (expectatives i demandes dels treballadors). L’informe ha de ser clar perquè serveixi de punt de partida de debat i així decidir les mesures a prendre.

5.     Elaboració i posada en marxa d’un programa d’intervenció

En aquesta etapa participen tots els implicats i, juntament amb la següent, s’enfoca a la gestió dels riscos. Han de constar els terminis del programa, els seus responsables i els recursos que es dediquessin per a dur-lo a terme.

6.     Seguiment i control de les mesures adoptades

És responsabilitat de l’empresa la correcta execució de les mesures preventives adoptades i, per tant, de realitzar el seguiment per al seu compliment.

 

Vols saber més? El document “Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial” respon a les preguntes freqüents que et puguis plantejar.