Reconeixement mèdic laboral, voluntari però molt recomanable

Quan es demana una acció voluntària, és fàcil que passi a segon pla perquè sembla que és menys rellevant que allò que és obligatori. Però el reconeixement mèdic laboral, malgrat ser voluntari en la majoria dels supòsits, és recomanable per a tots els treballadors perquè és la forma que té l’empresa de protegir-los de malalties derivades del seu lloc de treball.

El reconeixement mèdic laboral és un dret dels treballadors reflectit en el article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.

L’empresa està obligada a oferir als seus treballadors el reconeixement mèdic laboral, però l’exercici d’aquest dret és voluntari excepte en cas que sigui un lloc de risc legalment reconegut, si suposa un risc per a ell o tercers o si ha de fer-se per a valorar els efectes de les condicions de treball. A més, els treballadors sensibles (minusvalidesa, llarga malaltia) també poden ser sotmesos a aquests reconeixements mèdics.

La vigilància de la salut té com a objectiu identificar problemes en el treball, però també és una bona pràctica que molts metges de família recomanen fer a qualsevol edat. A més, no cal veure-ho com una invasió de privacitat perquè és totalment confidencial.

Serveix com a revisió mèdica general

Les proves que es realitzen en un reconeixement mèdic laboral són per a fer seguiment general de la salut del treballador. Després de la seva incorporació, una primera visita serveix per a establir la seva història clínica (antecedents, al·lèrgies) i realitzar una exploració física especifica (altura, pes, tensió arterial, auscultació, palpació). S’inclou també una revisió de la vista, l’oïda, el cor i respiratòria i es demana també una anàlisi de sang i d’orina.

Segons el lloc de treball, es poden realitzar proves més específiques (radiografia, productes químics laborals), però les comunes a tots els empleats serveixen de revisió mèdica anual ja que el reconeixement mèdic laboral ha de realitzar-se de manera periòdica i cada vegada que variïn les tasques del lloc.

El treballador té dret a triar les proves que es vol realitzar, podent-se negar a totes o només a una part.

Aquest reconeixement està vinculat amb els riscos laborals, no inclou, per tant, proves que serveixen de prevenció de malalties no relacionades amb el lloc, com poden ser les de càncer. Encara així, hauria de ser una prioritat perquè contribueix a un millor estat físic i mental dins i fora del treball.

Vigila la teva salut en el treball

Les tasques quotidianes que es realitzen en el treball, encara que no se les presti massa atenció, poden suposar un risc per a la salut. El reconeixement mèdic laboral és la manera d’identificar a temps aquests problemes perquè avalua periòdicament indicadors de salut. Per això és un mecanisme de prevenció que, malgrat ser voluntari, és molt recomanable realitzar.

Els reconeixements serveixen perquè el metge pugui veure si hi ha variacions en la salut d’un treballador, podent recomanar un canvi d’hàbits o de lloc. A més, els resultats també poden valorar-se a nivell de grup de manera que poden proporcionar dades que justifiquin un canvi en les condicions de treball, formació específica en matèria de prevenció o un augment de la protecció.

Els resultats del reconeixement laboral poden consultar-se amb el metge de capçalera si es detectés alguna anomalia.

El reconeixement mèdic laboral no és una eina per a saber qui encaixa millor en un lloc o tasca ni és motiu de discriminació perquè és totalment confidencial. El treballador és l’únic que rep els resultats, l’empresa només sabrà que és “apte” o “no apte” per a aquest lloc i no un altre (si canvia, haurà de realitzar-se un nou reconeixement).